Μεταφορά Θέσης Φοιτητών με το 5% (Λόγοι Υγείας)

Οι φοιτητές με παθήσεις, οι οποίοι λόγω υπέρβασης του ορίου 5% δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησής τους, αλλά σε άλλο Τμήμα/Σχολή, επιτρέπεται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής/Τμήματος που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό της προτίμησής τους.

Οι παραπάνω φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος έως τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό εγγραφής από το Τμήμα φοίτησης, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος εισαγωγής τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.3794/2009, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, το οποίο χορηγείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου για τη συγκεκριμένη χρήση.
β) Αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου από το οποίο προκύπτει η επιλογή προτίμησης της αιτούμενης Σχολής/Τμήματος.

Δείτε την αίτηση εδώ