Φοιτητικό Στεγάστικό Επίδομα

Σας ενημερώνουμε πως η παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος θα γίνεται κάθε μέρα από τη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής (ώρες 11-12μμ) με καταληκτική ημερομηνία την 31 Μαρτίου 2014.

Προσοχή δικαιούχος του επιδόματος θεωρείται το πρόσωπο που βαρύνει ο φοιτητής (γονέας). Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον: α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς, β) είναι πάνω από 25 ετών, γ) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού και δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του νόμου 2238/94 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου (σε αυτήν την τελευταία περίπτωση στα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστεί και το εκκαθαριστικό της οικογένειας του εκτός από το δικό του).
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άτομο εκτός του δικαιούχου γονέα, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την υπογραφή της αίτησης ή εναλλακτικά να κατατεθεί πλήρης ο φάκελος με επίσημα θεωρημένη την υπογραφή του δικαιούχου τόσο την αίτηση όσο και στην υπεύθυνη δήλωση. 
Παρακάτω παραθέτονται αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τους δικαιούχους, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους. 
• Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της.
• Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Σχολή ή το Τμήμα. 
• Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
• Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή.
• Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
• Ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή υπήκοος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (βλέπε επισυναπτόμενο έντυπο) στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανακοίνωση) 

2. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους και βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων καθώς και η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος) ή Πιστοποιητικό εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στους πρωτοετείς φοιτητές αντί του ως άνω πιστοποιητικού).

3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του φόρου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους (εκκαθάριση 2013). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικία Δ.Ο.Υ. (εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος: εισόδημα έως 30.000 ευρώ και επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, πέραν του ενός, εφόσον είναι προστατευόμενο μέλος, για τους Κύπριους φοιτητές το εισοδηματικό όριο είναι 30.000 ευρώ, χωρίς προσαύξηση για τυχόν λοιπό προστατευόμενα μέλη).

4. Αντίγραφο τελευταίας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) όλων των μελών της οικογενείας (κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος: ο ίδιος ο φοιτητής ή ο γονέας να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ., με εξαίρεση τις κατοικίες που ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους, οπότε και θα πρέπει να προσκομιστεί αντίστοιχη βεβαίωση από το Δήμο, οι Κύπριοι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρουν πως δε διαθέτουν άλλα ακίνητα πέρα από αυτά που βεβαιώνει η Δημοτική Αρχή της μόνιμης κατοικίας τους καθώς και την τελευταία αυτή βεβαίωση).

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (χορηγείται από το Δήμο στον οποίο διαμένει μόνιμα ο φοιτητής)

7. Αντίγραφο Μισθωτηρίου Συμβολαίου κατοικίας στον τόπο φοίτησης (το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι επικυρωμένο από την Εφορία, ενεργό τουλάχιστον για 2 μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014). 

8. Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου του λογαριασμού με πρώτο αναγραφόμενο όνομα τον δικαιούχο). 

9. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος και για την ακρίβεια των στοιχείων που κατατίθενται (συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανακοίνωση).

Δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά.

Διευκρινίζεται πως η Γραμματεία του Τμήματος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, εφόσον ο δικαιούχος είναι ο γονέας ή στην Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης αν ο δικαιούχος είναι ο φοιτητής, για τον έλεγχο και την έγκριση του αιτήματος.

ΑίτησηΥπεύθυνη δήλωση