Προκήρυξη υποτροφιών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

Σας γνωρίζουμε ότι, η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της με αριθμό 2979/22 και 23-1-2019, αποφάσισε να εγκρίνει: την προκήρυξη για την χορήγηση εκατόν δέκα (110) υποτροφιών-όπως αυτές αναλύονται στη παράγραφο 1: «Αριθμός υποτρόφων» της συνημμένης προκήρυξης- σε προπτυχιακούς/κες και μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες Τμημάτων του Α.Π.Θ. ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» της πράξης «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 5021745, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Αγοραστό καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Επισημαίνουμε ότι  ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν Υποψήφιοι Διδάκτορες (ούτε και στην περίπτωση που δεν λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα)

Οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων είναι μέχρι και τις 19 Φεβρουαρίου 2019.

Προκήρυξη

Αίτηση