ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για θέση Επίκουρου Καθηγητή/Αναπληρωτή Καθηγητή/Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρόκειται να προκηρύξει σύντομα μια νέα θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, πλήρους απασχόλησης σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά  ενδιαφέροντα του Τμήματος. Για τον λόγο αυτό καλεί δυνητικούς υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον αποστέλλοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και σύντομη δήλωση διδακτικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων.

 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει ως στόχο την προσέλκυση έμπειρων υποψηφίων υψηλής ποιότητας  με αποδεδειγμένο και πλούσιο ερευνητικό και εκπαιδευτικό  έργο σε τομείς της Πληροφορικής οι οποίοι θεραπεύονται από τα Εργαστήρια του Τμήματος

 

Ενδεικτικοί τομείς – γνωστικά αντικείμενα που θα ενδιέφεραν το Τμήμα Πληροφορικής (χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλες περιοχές):

 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Computer and Communication Systems Architecture)
 • Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή (Human – Computer Interaction)
 • Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering)
 • Γνωστική Ρομποτική (Cognitive Robotics)
 • Ιστός των Αντικειμένων (Web of Things)
 • Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας και Υπολογιστική του Νέφους (Big Data and Cloud computing)

 

Συγκεκριμένα,  ο υποψήφιος αναμένεται μετά την εκλογή του:

 • Να αναλάβει αυτοδύναμη διδασκαλία σχετικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων (νέων ή υπαρχόντων ).
 • Να αναπτύξει μια ισχυρή ερευνητική υποδομή μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που θα λειτουργήσει προσθετικά στο ήδη ισχυρό ερευνητικό προφίλ του Τμήματος.
 • Να συμμετέχει ενεργά στα όργανα διοίκησης του Τμήματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, αφού μελετήσουν τις πληροφορίες που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής, να καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος (info@csd.auth.gr), ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗ 998164,  μέχρι τις 8/7/2016:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή διδακτικής και ερευνητικής εμπειρίας
 • Σύντομη δήλωση διδακτικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων (το πολύ 1 σελίδα)  όπου ο υποψήφιος θα περιγράφει: το γνωστικό αντικείμενο, τα μαθήματα που θα μπορούσε να διδάξει,  τις ερευνητικές του προτεραιότητες και το εργαστήριο στο οποίο θα επιθυμούσε να ενταχθεί.

 

                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                        του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ.

                                                                                    Καθηγητής Ι. Βλαχάβας