ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Πολυμέσων του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Πολυμέσων του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

Για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2020

 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και το αριθμ. 28885/27-8-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης:

  1. Προκηρύσσουμε τις εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Πολυμέσων του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.
  2. Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 11η Οκτωβρίου 2017.
  3. Καλούμε τους ενδιαφερομένους για τη θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου Πολυμέσων του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2017.