Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής

Ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Πληροφορική.

Το ΠΜΣ απονέμει:

α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις:

  • Πληροφοριακά Συστήματα
  • Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες
  • Ψηφιακά Μέσα
  • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η κατάρτιση των αποφοίτων και εμπλουτισμός των γνώσεών τους με νέες επιστημονικές γνώσεις υψηλού επιπέδου.
  • Η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα αιχμής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με προοπτικές στη νέα αγορά εργασίας.
  • Η αναβάθμιση της έρευνας στην Πληροφορική στην Ελλάδα.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 17-5-2004 έως 11-6-2004.