Πιστοποίηση του Εργαστήριου Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008

Το Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ., υπό τη Διεύθυνση του Καθηγητή Ιωάννη Βλαχάβα, επιθεωρήθηκε με επιτυχία από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης QMSCERT για την τήρηση του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 στο πεδίο εφαρμογής Παραγωγής Λογισμικού, με το οποίο είχε πιστοποιηθεί αρχικά πριν από έναν χρόνο.