Ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017

Καλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 να καταθέσουν αιτήσεις ορκωμοσίας από την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίοιυ 2017 μέχρι και τη Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 12.30 π.μ.  στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  1. Αίτηση
  2. βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος που να βεβαιώνει ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα ή βιβλίο
  3. το έγγραφο παράδοσης διπλωματικής εργασίας κατάλληλα συμπληρωμένο
  4. το βιβλιάριο σπουδών  (εφόσον υπάρχει)
  5. η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)
  6. το βιβλιάριο υγείας (εφόσον υπάρχει)
  7. βεβαίωση διαγραφής από την φοιτητική εστία (εφόσον ο φοιτητής διαμένει στην εστία)
  8. το ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών κατάλληλα συμπληρωμένο

Αν δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία στη γραμματεία του Τμήματος η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από τρίτο άτομο με εξουσιοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι βαθμολογίες των φοιτητών που πρόκειται να ορκιστούν θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος  το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι από 10 έως και 20 Μαρτίου 2017 δεν θα εκδίδεται κανενός είδους πιστοποιητικό για τους φοιτητές που θα ορκιστούν στην παραπάνω ημερομηνία.