Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής για το ακαδ. έτος 2018-2019

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των μετεγγραφών να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής μέσα στο περιβάλλον register.auth.gr (οι αιτούντες μετεγγραφή θα ενημερωθούν μέσω SMS για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο register.auth.gr), από Πέμπτη 15-11-2018 έως Παρασκευή 30-11-2018 και να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, και ώρες 11πμ. έως 12.30μμ, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
  2. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης, όπου θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του έτους 2018.
  4. Μία φωτογραφία
  5. Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  6. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούχος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2017.
  7. Όποιο ή όποια άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που επικαλείται ο καθένας και τα οποία δικαιολογητικά αναγράφονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής του.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή από νόμιμο εκπρόσωπό τους με επίδειξη εξουσιοδότησης και ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου.

Εγκύκλιος Υπουργείου

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής