Υποτροφίες για το Programming Languages Mentoring Workshop (PLMW) (προθεσμία 29 ΑΠΡ)

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Programming Languages Mentoring Workshop (PLMW) Barcelona, Spain, June 18, 2017, μπορούν να υποβάλουν άιτηση για χορήγηση υποτροφίας μέχρι τις 29 Απριλίου 2017 στην

ιστοσελίδα

Όσοι χρειαστούν υποστήριξη από το διδάσκοντα του μαθήματος Σχεδίαση Γλωσσών Προγραμματισμού (π.χ. συστατική επιστολή) μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του (katsaros@csd.auth.gr)  στέλνοντας  email (την αναλυτική τους βαθμολογία).