Υποτροφίες ΙΚΥ Προπτυχιακού

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ι.Κ.Υ. για το πρόγραμμα προπτυχιακών υποτροφιών και βραβείων ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (επίδοσης 2011-2012 και εισαγωγής 2012) έχει αποφασισθεί από το Ι.Κ.Υ. για τους φοιτητές του Τμήματός μας, ο παρακάτω αριθμός υποτροφιών και βραβείων κατά έτος:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2012: (1) ένα βραβείο και (1) μία υποτροφία.

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2011-2012:(1ου και 2ου εξαμήνου): (1) ένα βραβείο και (1) υποτροφία.

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2011-2012: (3ου και 4ου εξαμήνου): (1) ένα βραβείο και (1) μία υποτροφία.

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2011-2012: (5ου και 6ου εξαμήνου): (1) ένα βραβείο και (1) μία υποτροφία.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2011-2012

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν τα αναφερόμενα στον κανονισμό δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 10-3-2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2012 η Υφαντίδου Σοφία (ΑΕΜ 2247) με βαθμό επιτυχίας 19648

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2011-2012 (1ου και 2ου εξαμήνου) ο Ροϊδης Αθανάσιος (ΑΕΜ 2199) με βαθμό επίδοσης 9,64

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2011-2012 (3ου και 4ου εξαμήνου) ο Θεοδωρίδης Θεόδωρος (ΑΕΜ 2054) με βαθμό επίδοσης 9,50

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2011-2012 (5ου και 6ου εξαμήνου) ο Μαμπεντζίδης Κωνσταντίνος (ΑΕΜ 1932) με βαθμό επίδοσης 9,67

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2011-2012: ο Γιαννακόπουλος Μιχαήλ (ΑΕΜ 1789) με βαθμό πτυχίου 9,62

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για διεκδίκηση «Υποτροφίας»

1.Αίτηση δήλωση και ειδικό μηχανογραφικό δελτίο του Ι.Κ.Υ. (χορηγείται από τη Γραμματεία)

2.Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας οικονομικής εφορίας μόνο για υποτροφίες επίδοσης– (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) – για το προσωπικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή/σπουδαστή καθώς και των γονέων του, του έτους 2011 (οικονομικό έτος 2012) ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για διεκδίκηση «Βραβείου» 

1) Αίτηση δήλωση και ειδικό μηχανογραφικό δελτίο του Ι.Κ.Υ. (χορηγείται από τη Γραμματεία).