Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδ Έτος 2015-2016

                      Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδ. Έτος 2015-2016

 

Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος µπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία των Σχολών/Τμημάτων δικαιολογητικά για τη χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόµατος ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016. Δεν τίθεται προθεσμία και η κατάθεση γίνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις χορήγησης επιδόµατος :

 

 1. Να διαμένει σε µισθωµένη κατοικία σε άλλη πόλη εκτός της κύριας κατοικίας του λόγω σπουδών για την απόκτηση πρώτου πτυχίου. Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Σχολή ή το Τμήμα.

 

 1. Να είναι πρωτοετής ή σε βασικό έτος σπουδών, δηλαδή έως και το 4ο έτος, κατά το ακαδ. έτος 2015-16 και να έχει εξεταστεί με επιτυχία στο ήμισυ των µαθηµάτων του προηγούµενου έτους,

 

 1. Να έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα οικονοµικού έτους 2016 (εισοδήµατα 2015) έως 30.000€ προσαυξηµένο κατά 3.000€ για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του ενός.

 

 1. Η Ακίνητη Περιουσία (κατοικίες) όλης της οικογένειας (γονέων και τέκνων) µε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία έως 200 τµ µε εξαίρεση κατοικίες που βρίσκονται σε δήµο µε πληθυσµό λιγότερο των 3000 κατοίκων.

 

∆ικαιούχος του επιδόµατος είναι το πρόσωπο (ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης) που θεωρείται ότι βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής.

 

Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή οι γονείς του είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού( βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων μεταφρασμένη & εκκαθαριστικό των γονέων από εξωτερικό και Ελλάδα)  ή είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται προστατευόµενο µέλος. Έγγαµη φοιτήτρια είναι δικαιούχος η ίδια εφόσον έχει δικά της εισοδήµατα και συντρέχουν και οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου (π.χ. από κάποιο ΚΕΠ)

Να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία ευανάγνωστα.

Γραμματεία Σχολής/Τμήματος

2

Πιστοποιητικό καλής επίδοσης ή Πιστοποιητικό εγγραφής (για πρωτοετείς)

Χορηγείται από τη Γραμματεία. Θα πρέπει να διευκρινίζεται: α) το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρονται οι επιδόσεις και β) ότι δεν έχει λάβει το επίδομα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος (π.χ. 2015-2016)

Γραμματεία Σχολής/Τμήματος

3

Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογικού  έτους 2015 ΚΑΙ Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους  2015 (Ε1)

Απαραίτητο το Εκκαθαριστικό (2015) και Ε1 τρέχοντος έτους.

Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το διαζευκτήριο ή απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα.

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν τελευταία Φορολογική Βεβαίωση (Βεβαίωση Προσόδων) για το συνολικό εισόδημα. Στην περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο Κύπριος δικαιούχος, θα υποβάλλεται δήλωση του Ν. 1599/1986 με ανάλογο περιεχόμενο.

ΕΛΛΑΔΑ

TAXISnet http://www.gsis.gr

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

4

Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) οικ. Έτους 2016 όλης της οικογένειας

Απαραίτητο το Ε9 δικαιούχου (πατέρα), Ε9 συζύγου (μητέρας) και Ε9 προ-στατευόμενων τέκνων. Το αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) να αναγράφει ημερομηνία μόνο ΑΠΟ 1/1/2016 και των δύο γονέων. Ανεξαρτήτως περιουσιακών στοιχείων να προσκομίζεται το Ε9 έστω και μηδενικό.

Στην περίπτωση που τα προστατευόμενα μέλη υποβάλλουν Ε9, να προσκομίζεται στα δικαιολογητικά με ημερομηνία μόνο  ΑΠΟ 1/1/2016.

Στην περίπτωση που τα προστατευόμενα μέλη δεν υποβάλλουν Ε9, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον δικαιούχο με το ανάλογο περιεχόμενο.

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Πι-στοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας.

Για τους Κύπριους φοιτητές επίσης, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι η συνολική περιουσιακή τους κατάσταση είναι αυτή που αναφέρεται στη βεβαίωση του Κοινοτάρχη και ότι δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα στην κατοχή τους σε Ελλάδα & Κύπρο.

ΕΛΛΑΔΑ

Εφαρμογή Ε9

TAXISnet http://www.gsis.gr

KYΠΡΟΣ

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

5

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δικαιούχου

Να έχει ισχύ τουλάχιστον τρίμηνη από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

Σε περίπτωση διαζυγίου να αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης η λύση του ή να προσκομίζεται το διαζευκτήριο.

Σε περίπτωση διάστασης, υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο γονέων ότι: α) βρίσκονται σε διάσταση προσδιορίζοντας το έτος και β) να αναφέρεται ποιος έχει τα τέκνα προστατευόμενα μέλη.

 

ΕΛΛΑΔΑ

Δημοτολόγιο ή μέσω ΚΕΠ

 

ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος Κοινότητας

6

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή

Μόνιμη κατοικία του φοιτητή νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του φοιτητή.

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

ΕΛΛΑΔΑ

Υπηρεσία Δήμου ή μέσω ΚΕΠ

 

ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος Κοινότητας

7

Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Είναι το ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο. Ισχύει για συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από 1/1/2014 και εξής. Όσες έχουν συναφθεί προγενέστερα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ για θεώρηση.

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.

TAXISnet

http://www.gsis.gr

 

8

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου

Η φωτοτυπία να είναι ευανάγνωστη.

Απαραίτητο το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού τράπεζας, στον οποίο επιθυμεί ο δικαιούχος να κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση.

Οι Κύπριοι φοιτητές πρέπει να έχουν ΙΒΑΝ Ελλάδας. Η κατάθεση του ποσού γίνεται στην Ελλάδα.

Βιβλιάριο Τράπεζας δικαιούχου

9

Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (ν. 1599/1986)

-περί μη είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

-περί ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων

-ότι ο φοιτητής δεν διαμένει σε φοιτητική εστία ή σε μισθωμένα από τη σχολή του δωμάτια

-Τα έντυπα Ε9 περιλαμβάνουν τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας (γονέων, φοιτητή & προστατευόμενων τέκνων)

-Ο φοιτητής (ονοματεπώνυμο) δεν υπο-βάλλει φορολογική δήλωση και Ε9 για το συγκεκριμένο έτος.

Γραμματεία Σχολής/Τμήματος

 

Συμπληρωματικά:

 • Όταν δικαιούχος είναι ο φοιτητής, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. του νομού που σπουδάζει.
 • Να υπάρχουν τηλέφωνα επικοινωνίας γονέων και φοιτητή σταθερά, κινητά και επίσης η ταχυδρομική διεύθυνση του δικαιούχου.
 • Εάν η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος από
  • 1α. Τον δικαιούχο του στεγαστικού επιδόματος:

Η αίτηση κατατίθεται δια ζώσης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 • . Από εκπρόσωπο του δικαιούχου (φοιτητής, σύζυγος κ.α.) Στην περίπτωση αυτή απαιτείται
  • α. η υποβολή εξουσιοδότησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου.
  • β. Υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου.

Οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11πμ. με 12.30μμ. Πληροφορίες: 2310-998164 (Γ. Θεοχάρη e-mail: gtheocha@csd.auth.gr).