Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης που διεξήχθη το Σεπτέμβριο του 2011 με την ευθύνη της Α.ΔΙ.Π.