Ανακοίνωση του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Διάσταση (International) για την περίοδο 2020-2022

Ενόψει της προετοιμασίας της αίτησης του Ιδρύματός μας για το πρόγραμμα **Erasmus**+ Διεθνής Διάσταση (**International**) για την περίοδο 2020-2022, σας προσκαλούμε να υποβάλλετε νέες πιθανές προτάσεις συνεργασίας ή/και να επικαιροποιήσετε υπάρχουσες συνεργασίες με ιδρύματα μίας ή περισσοτέρων χωρών εταίρων (**Partner **Countries**) του προγράμματος. Σχετικά με τις χώρες εταίρους, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en. Συγκεκριμένα,

1.Θα σας παρακαλούσαμε να συμβουλευτείτε αρχικά τον πίνακα με τα ιδρύματα με τα οποία υπάρχει ήδη τρέχουσα ή προηγούμενη συνεργασία με το ΑΠΘ στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος.

2.Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσετε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019 τη σχετική φόρμα υποβολής νέας συνεργασίας/επικαιροποίησης υπάρχουσας συνεργασίας, την οποία μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://forms.gle/LejfHVK6jJQaevXN7.

3.Παράλληλα, και μόνο στην περίπτωση νέων προτάσεων, θα πρέπει να αποστείλετε στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  <mailto:eurep-projects@auth.gr>*), μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα περιλαμβάνει επιστολή/μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος με την οποία να δηλώνεται η συναίνεση του Τμήματος για την ανωτέρω πρότασή σας.

Να σημειώσουμε ότι, αφού ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, οι προτάσεις θα τεθούν υπόψη της εποπτεύουσας Επιτροπής Διεθνούς Διάστασης, η οποία και θα τις αξιολογήσει βάσει των προτεραιοτήτων της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ιδρύματος, όπως αυτές ορίζονται από την Πρυτανεία, και θα εντάξει τα προτεινόμενα ιδρύματα στην προαναφερόμενη αίτηση που θα υποβληθεί στην Εθνική Μονάδα του προγράμματος/ΙΚΥ.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

1)      Οι συμφωνίες που υπογράφονται στο πλαίσιο του Erasmus+  International, είναι Διαπανεπιστημιακές και όχι Διμερείς/Διατμηματικές. Επιπλέον, για τις Συμφωνίες αυτές δεν υπάρχουν Υπεύθυνοι Συμφωνιών όπως συμβαίνει με τις Διμερείς/Διατμηματικές με Ιδρύματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2)      Οι Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες με κάθε χώρα, στο πλαίσιο του Erasmus+ International, υπογράφονται για κάθε νέα έκδοση του Προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν προβλέπεται διαδικασία αυτόματης ανανέωσης συμφωνιών προηγούμενων ετών. Ωστόσο, η Επιτροπή Διεθνούς Διάστασης μεριμνά για τη διατήρηση συμφωνιών με Ιδρύματα όπου υπάρχει ενεργή συνεργασία, χωρίς να απαιτείται κάποιο νέο αίτημα από Σχολή/Τμήμα του ΑΠΘ.