Από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσει για 14ο έτος το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Πληροφορική και Διοίκηση», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αρχικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://apply-dpms.csd.auth.gr/ και στη συνέχεια προσκομίζουν την εκτυπωμένη αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Κτίριο Γραμματειών Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, και ώρες 11:00-12:30. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η διεύθυνση είναι: Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, Κτίριο Γραμματειών Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη, 541 24 Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «ΔΠΜΣ Πληροφορική και Διοίκηση».

Δύναται να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής στο ΔΠΜΣ και πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο τρέχων Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση του πτυχίου.

Οι αιτήσεις μπορούν να προσκομιστούν στη γραμματεία έως 17-6-2016. Θα υπάρξει δεύτερος κύκλος αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία τον Σεπτέμβριο, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων.
Ανακοίνωση εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2016.

Για τους άριστους εκ των εισακτέων προβλέπονται υποτροφίες κατά την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ. Οι υποτροφίες θα αποφασιστούν μόνο στις αιτήσεις του πρώτου κύκλου. Επίσης προβλέπονται υποτροφίες και κατά την διάρκεια των σπουδών με βάση την βαθμολογική επίδοση. Μέσω του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ προβλέπονται ανταποδοτικές υποτροφίες με βάση βαθμολογικά αλλά και κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια.