Ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015

Στα πλαίσια της προκήρυξης για δύο (2) ανταποδοτικές υποτροφίες από το ΑΠΘ καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται για την παραπάνω υποτροφία να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως τις 27/11/2014.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 τόσο ατομικό όσο και οικογενειακό

4. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα

6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα αποδεικνύει τους τυχόν κοινωνικούς λόγους που θα επικαλεσθούν π.χ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για όσους έχουν αδελφό φοιτητή, είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική προκήρυξη.