Ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Στα πλαίσια της προκήρυξης για μία (1) ανταποδοτική υποτροφία από το ΑΠΘ καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται για την παραπάνω υποτροφία να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως τις 11/1/2018 και ώρες 11.00-12.30.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  2. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όσοι είναι τέκνα τρίτεκνων οικογενειών
  4. Βεβαίωση σπουδών για όσους υποτρόφους έχουν αδελφό φοιτητή
  5. Πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος όσοι είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών
  6. Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης (αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2017)
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική προκήρυξη.