Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και E.ΔΙ.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. στις εκλογές τις 26ης Ιουνίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη των τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών, έπειτα από την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν υποψηφίους για την ανάδειξη εκπρόσωπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2020, στις εκλογές της 26ης Ιουνίου 2019, τους εξής:

Υποψήφιοι των μελών Ε.ΔΙ.Π.

Παιάνα Βασιλική, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Τιάκας Ελευθέριος, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Υπηρεσιακό σημείωμα ανακοίνωσης υποψηφίων των μελών Ε.ΔΙ.Π.

Για τους ΕΤΕΠ δεν υπέβαλε κανείς υποψηφιότητα.