Ανακοίνωση για κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019

Α.Π.Θ.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(πτυχιούχοι ΑΕΙ –ΤΕΙ –υπερδιετούς και διετούς)

                Ανακοινώνεται, ότι η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 304/9-5-2018  αποφάσισε, σύμφωνα με τους Νόμους Ν. 3404/2005, Ν. 4186/2013, Ν. 3185/2013 (Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013) και Ν. 4485/2017, την κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδ. έτος 2018-2019 κατόπιν εξετάσεων.

            Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ – υπερδιετούς και διετούς στο Α΄ εξάμηνο.

Τα εξεταστέα μαθήματα και η ύλη για τις κατατακτήριες μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

            Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι:

  1. Αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Τμήμα Πληροφορικής (έντυπο δίδεται από τη Γραμματεία ή ιστοσελίδα).
  2. Αντίγραφο πτυχίου.

      Εάν πρόκειται για πτυχίο του εξωτερικού και αντίγραφο πράξης του ΔΟΑΤΑΠ, για την  

      αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

      Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία θα πρέπει να κατατεθεί:

      Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών και υπεύθυνη δήλωση.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2018. Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία είναι 1-15 Νοεμβρίου 2018. 

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων θα εγγραφούν οι πτυχιούχοι, που θα επιτύχουν το μεγαλύτερο σύνολο βαθμολογίας και στα 3 μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι θα λάβουν βαθμό τουλάχιστον δέκα (10) σε καθένα από τα τρία μαθήματα.

Ο  εγγραφόμενος χρεώνεται τα υπόλοιπα μαθήματα εκτός των μαθημάτων στα οποία διαγωνίστηκε και επέτυχε τα οποία και κατοχυρώνει.

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για το χρόνο των εξετάσεων στα τηλέφωνα 2310998420 και 2310998436, όχι όμως και να τους υπαγορευθεί από τηλεφώνου το αναλυτικό πρόγραμμα, όταν ανακοινωθεί, προς αποφυγή παρανοήσεων.

Από τη Γραμματεία