Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφής Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης του ακαδ. έτος 2016-2017

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των μετεγγραφών Eλλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής μέσα στο περιβάλλον register.auth.gr (οι αιτούντες μετεγγραφή θα ενημερωθούν μέσω SMS για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο register.auth.gr), από Τρίτη 27-12-2016 έως Δευτέρα 9-1-2017 και να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, και ώρες 11:00. έως 12:30, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

2. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης, όπου θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του έτους 2016.

4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούχος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2015.

5. Όποιο ή όποια άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που επικαλείται ο καθένας και τα οποία δικαιολογητικά αναγράφονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής του.

6. Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή από νόμιμο εκπρόσωπό τους με επίδειξη εξουσιοδότησης και ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου.