Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ. κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων (2η πρόσκληση)

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 96049/2021 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με πρόσθετες υποτροφίες για μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ες και υποψήφιες/ους διδακτόρισσες/ες στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 6 Μαϊου 2021 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος, όπου και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, με κοινοποίηση στη ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ ΑΠΘ (prosk@rc.auth.gr). Λόγω του ότι οι πίνακες κατάταξης θα δημοσιευθούν μόνο με αριθμούς πρωτοκόλλου και όχι ονομαστικά, οι Γραμματείες θα ενημερώνουν τους υποψηφίους για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκάστοτε Γραμματείας με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosk@rc.auth.gr.

Θέσεις/ γνωστικά πεδία παροχής επικουρικού διδακτικού έργου στο Τμήμα Πληροφορικής:

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάπτυξη Λογισμικού και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές –Μαθήματα: NCO-01-02, NIS-07-08, NET-06-03 -Είδος υποτροφίας: μερική

Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακά Συστήματα & Μικροεπεξεργαστές –Μαθήματα: NCO-02-04, NCO-03-05, NCO-03-03, NNA-08-07 -Είδος υποτροφίας: μερική