Συμμετοχή του κ. Ι. Σταμέλου στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης”

Ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, κ. Ιωάννης Σταμέλος, εκπροσώπησε τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) ως μέλος του ΔΣ του, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, στην ακρόαση φορέων της επιτροπής της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ στην ακρόαση φορέων για το Σχέδιο Νόμου «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης»