Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Εκ μέρους της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ, απευθύνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά σύνταξη Μητρώου Φοιτητών, προκειμένου τα μέλη του να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (σύμφωνα με το Ν. 4653/2020, Άρθρο 13, παρ. 1β).

Προθεσμία υποβολής αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος: 14/4/2021

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου (Υπόδειγμα)
  2. CV – ονοματεπώνυμο υποψηφίου

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή europass [https://europa.eu/europass/el]) που θα αναφέρει τυχόν σχετική εμπειρία σε δράσεις διασφάλισης ποιότητας.

  1. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας/τίτλος σπουδών- ονοματεπώνυμο υποψηφίου

Αντίγραφο του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας/τίτλου σπουδών που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή γνώση Γ1 ή άριστη γνώση Γ2) [βλ. https://www.asep.gr/guide/4E_2020/englishproof.html].

  1. Βεβαίωση Τμήματος – ονοματεπώνυμο υποψηφίου (Υπόδειγμα)

Βεβαίωση του Τμήματος φοίτησής σου στην οποία αναφέρονται: το εξάμηνο φοίτησης, η ημερομηνία πρώτης εγγραφής κατά την εισαγωγή σου στο Τμήμα, καθώς και ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία έχεις εξετασθεί με επιτυχία έως το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ.