Προκήρυξη 2 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης προκηρύσσει μια (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω περιοχές:

Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Ανάλυση απαιτήσεων και επαλήθευση ενσωματωμένων συστημάτων»

 Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Βαθιά μάθηση για ανάλυση οπτικής πληροφορίας»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά (email: phd_info@csd.auth.gr) μέχρι τις 4/6/2021 τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται. Η αίτηση θα πρέπει να υπογραφεί και να αποσταλεί μαζί με υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr.
  • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).
  • Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΟΑΤΑΠ. Λοιποί τίτλοι σπουδών.
  • Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.
  • Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  • Δύο φωτογραφίες.

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2310-998411