Προκήρυξη υποτροφιών για προπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) για το έτος 2020

Σας ενημερώνουμε όχι έχει δημοσιευτεί προκήρυξη υποτροφιών για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του ΑΠΘ ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) για το έτος 2020.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής μέχρι και την Παρασκευή 20/12/2019 και ώρες 11:00-12:30.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

2.  Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών

3. Τα παρακάτω πιστοποιητικά:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τέκνα τρίτεκνων οικογενειών

β) Βεβαίωση σπουδών για όσους υποτρόφους έχουν αδελφό φοιτητή/αδελφή φοιτήτρια

γ) Πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος για τέκνα πολύτεκνων οικογενειών

4. Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης των μελών της οικογένειας (Το Ε1 και αντίγραφο του οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2018).

5. Πιστοποιητικό οικονομικής κατάστασης του υποτρόφου (Το Ε1 και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2018), εάν δεν κάνει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν κάνει φορολογική δήλωση.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα

Προκήρυξη Υποτροφιών

Αίτηση