Ομιλία του καθηγ. κ. Χ. Κωσταντίνου, Παρασκευή 26/11/2021, 15:00 μμ

Professor Charalambos Konstantinou (King Abdullah University of Science and Technology – KAUST, Saudi Arabia) is going to lecture on

Towards Secure and Resilient Cyber-Physical Energy Systems (Ασφάλεια και Ανθεκτικότητα Κυβερνο-Φυσικών Συστημάτων Ενέργειας)

at classroom H3 (School of Informatics, University campus)

live streaming at

https://authgr.zoom.us/j/8353677440?pwd=ZGVtYjk5L0Fkbk9mQll6bjgrdTFqQT09

Meeting ID: 835 367 7440
Passcode: 843065

on Friday November 26th, 2021, at 15:00. The lecture is organized by the Postgraduate Program on Communication Networks and Systems Security of the School of Informatics and is open to the academic community of Aristotle University.

Abstract/περίληψη:

This talk will give an overview of the research of the Secure Next Generation Resilient Systems (SENTRY) lab (sentry.kaust.edu.sa) at KAUST. The transformation of critical grid infrastructures into cyber-physical energy systems contributes towards modernization allowing for better planning, more flexible control, system-wide optimization, etc. The security, however, of such systems presents significant challenges in controlling and maintaining secure access to critical system resources and services. Cyber discovery, vulnerability assessment, rapid risk mitigation, and resilient control of modern large-scale cyber-physical systems should consider the interdependence between all system layers. The talk will present different cases of attack strategies simulated under nominal and abnormal operating conditions to uncover their system-wide impacts in power systems, as well as illustrate the impact of such attacks and the feasibility of detection methods in simulation models in order to enhance system resilience.

Η διάλεξη θα παρουσιάσει τις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου Secure Next Generation Resilient Systems (SENTRY) (sentry.kaust.edu.sa) στο KAUST. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις κρίσιμες υποδομές του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ενσωματώνοντας καινοτόμες υπολογιστικές τεχνολογίες, συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του κεντρικού δικτύου επιτρέποντας το βέλτιστο σχεδιασμό, τον ευέλικτο έλεγχο των πόρων του δικτύου, καθώς επίσης και τη συνολικά καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Η ψηφιακή ασφάλεια τέτοιων συστημάτων, ωστόσο, παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τον αδιάληπτο έλεγχο και τη διαρκή πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες. Η κυβερνοασφάλεια των συστημάτων, ο έλεγχος τρωτότητας, η άμεση αντιμετώπιση κινδύνων, και ο σχεδιασμός ανθεκτικών σύγχρονων «κυβερνο-φυσικών» συστημάτων μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αλληλεξάρτηση μεταξύ όλων των επιπέδων τους. Η ομιλία θα παρουσιάσει προσομοιώσεις διάφορων στρατηγικών επίθεσης αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εκτίμηση του αντίκτυπου τέτοιων επιθέσεων αλλά και η εφικτότητα σχεδιασμού αυτοματοποιημένων μεθόδων ανίχνευσης τους, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των συστημάτων ενέργειας.

Short bio/σύντομο βιογραφικό:

Charalambos Konstantinou is an Assistant Professor of Computer Science (CS) and Affiliate Professor of Electrical and Computer Engineering (ECE) at the Computer, Electrical and Mathematical Science and Engineering Division (CEMSE) of King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Thuwal, Saudi Arabia. He is the Principal Investigator of the SENTRY Lab (Secure Next Generation Resilient Systems – sentry.kaust.edu.sa) and a member of the Resilient Computing and Cybersecurity Center (RC3 – rc3.kaust.edu.sa) at KAUST. Before joining KAUST in the summer of 2021, he was an Assistant Professor with the Center for Advanced Power Systems (CAPS) at Florida State University (FSU). His research interests are in secure, trustworthy, and resilient cyber-physical and embedded IoT systems. He is also interested in critical infrastructures security and resilience with special focus on smart grid technologies, renewable energy integration, and real-time simulation. He received a Ph.D. in Electrical Engineering from New York University (NYU), NY, in 2018, and a M.Eng. Degree in Electrical and Computer Engineering from National Technical University of Athens (NTUA), Greece, in 2012.

Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Computer Science) και συνεργαζόμενος Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Electrical and Computer Engineering) του Division of Computer, Electrical and Mathematical Science and Engineering (CEMSE) του King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) στη Σαουδική Αραβία. Είναι ο διευθυντής του εργαστηρίου SENTRY (Secure Next Generation Resilient Systems – sentry.kaust.edu.sa) και συνεργαζόμενος καθηγητής του Resilient Computing and Cybersecurity Center (RC3 – rc3.kaust.edu.sa) στο KAUST. Προηγουμένως έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγητής στο Κέντρο Προηγμένων Συστημάτων Ενέργειας (Center for Advanced Power Systems – CAPS) στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (Florida State University). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα ασφαλή, αξιόπιστα, και ανθεκτικά «κυβερνο-φυσικά» και ενσωματωμένα συστήματα. Η έρευνά του επικεντρώνεται επίσης στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποδομών ζωτικής σημασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες έξυπνων δικτύων, την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και την προσομοίωση ηλεκτρικών συστημάτων σε πραγματικό χρόνο. Έλαβε το Δίπλωμα του Hλεκτρολόγου Mηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) το 2012, και το Διδακτορικό Δίπλωμα του Hλεκτρολόγου Mηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University – NYU) το 2018.