Λειτουργία Γραμματείας

Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020  (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας το εξυπηρετούμενο κοινό – οι πολίτες θα προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημα τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά.

 

Από τη Γραμματεία