Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος Πληροφορικής

Σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 534) ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και τη σχετική  εγκύκλιο με ισχύ έως τη 1/3/2021:

Η εξυπηρέτηση κοινού με φυσική παρουσία γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω τηλεφώνου (2310998420) ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (info@csd.auth.gr) προκειμένου να προγραμματίσετε ραντεβού, εφόσον δεν είναι δυνατή η με άλλο τρόπο εξυπηρέτηση σας.

Αιτήματα ή ερωτήματα τα οποία δύνανται να ικανοποιηθούν από απόσταση παρακαλούμε να διατυπώνονται μέσω https://sis.auth.gr/, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (info@csd.auth.gr) ή μέσω τηλεφώνου (2310998420).

η Προϊσταμένη της Γραμματείας