Λήψη πτυχίου εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2021

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2021, με ημερομηνία λήψης πτυχίου στις 7 Απριλίου 2021 καλούνται να αποστείλουν την αίτηση λήψης πτυχίου, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (σε pdf αρχείο), ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Τμήματος (info@csd.auth.gr).

H αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά αποκλειστικά από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, από τις 1-3-2021 έως τις 12-3-2021 συνοδευόμενη απαραίτητα από τα παρακάτω έντυπα.

ΈΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  1. Αίτηση, επιλέξτε μία από τις δύο αιτήσεις ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που έχετε επιλέξει (ροές  κατεύθυνση)
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Το έγγραφο παράδοσης πτυχιακής  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (σε pdf αρχείο). Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να παραδοθεί στην Βιβλιοθήκη σύμφωνα με τις οδηγίες. ( Οδηγίες για την κατάθεση των πτυχιακών εργασιών του Τμήματος Πληροφορικής )
  4. Βεβαίωση μη εκκρεμοτήτων από την Βιβλιοθήκη του Τμήματος την οποία θα αιτηθείτε ηλεκτρονικά από τη βιβλιοθήκη. εδώ
  5. Βεβαίωση διαγραφής από την φοιτητική εστία (εφόσον ο φοιτητής διαμένει στην εστία).

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) θα ακυρωθεί από τη Γραμματεία μέσω του συστήματος http://academicid.minedu.gov.gr/

Μετά την ανακήρυξή σας σε πτυχιούχο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το «Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών» από την σελίδα της ΜΟΔΙΠ https://qa.auth.gr/student (οδηγίες για την συμπλήρωση μπορείτε να βρείτε εδώ) και να αποστείλετε ηλεκτρονικά το αποδεικτικό υποβολής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι βαθμολογίες των πτυχιακών Εργασιών αυτών που πρόκειται να λάβουν πτυχίο, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο μέχρι  15/3/2021.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία παραλαβής των πτυχίων θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση βάση των επιδημιολογικών συνθηκών που θα επικρατούν.

Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι από τις 26-3-2021 και μέχρι την ημερομηνία λήψης πτυχίου, δεν θα εκδίδεται κανενός είδους πιστοποιητικό για τους υποψήφιους πτυχιούχους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος