Λήψη πτυχίου εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, γνωστοποιείται ότι για την απονομή των πιστοποιητικών στους φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του πανεπιστημιακού έτους 2020-21 για την ανακήρυξη σε πτυχιούχους απαιτούνται:

Βήμα 1ο

 • Αποστολή της αίτησης λήψης πτυχίου, επιλέξτε μία από τις δύο αιτήσεις ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που έχετε επιλέξει ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΡΟΕΣ  )  στο email της γραμματείας info@csd.auth.gr από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, από τις 21-10-2021 έως τις 1-11-2021 έστω και αν δεν έχουν εκδοθεί οι βαθμοί όλων των μαθημάτων.

Βήμα 2ο

Α. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ορκωμοσίας μέσω του περιβάλλοντος students.auth.gr  ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://it.auth.gr/el/node/5164

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από την 21-10-2021 μέχρι και την 1-11-2021.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έστω και αν δεν έχουν εκδοθεί οι βαθμοί όλων των μαθημάτων και των πτυχιακών της εξεταστικής αρκεί αυτοί να κατατεθούν στη Γραμματεία μέχρι τις 31-10-2021.

Β. Στο περιβάλλον την αίτησης στο απαιτούμενο δικαιολογητικό

 1. «Αστυνομική Ταυτότητα» οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ένα ενιαίο αρχείο pdf στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έγγραφα:
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Αίτηση για βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα της “Βεβαίωσης Επάρκειας”. (Αίτηση ΒΠΔΕ)
 • Βεβαίωση διαγραφής από τις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, εφόσον διαμένει στις φοιτητικές εστίες.
 1. Βεβαίωση βιβλιοθήκης (μη οφειλής συγγραμμάτων) με αίτηση  εδώ
 2. Βεβαίωση παράδοσης Πτυχιακής Εργασίας,
 • Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να παραδοθεί στην Βιβλιοθήκη σύμφωνα με τις οδηγίες. ( Οδηγίες) συνοδευόμενη από το έγγραφο παράδοσης (εδώ)  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (σε pdf αρχείο).
 1. Υπεύθυνη Δήλωση: Θα πρέπει να επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη μέσω gov.gr ή με φυσική υπογραφή και σκαναρισμένη σε μορφή pdf στην οποία θα δηλώνει ότι:

α. Γνωρίζω ότι η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα ακυρωθεί και δεν νομιμοποιούμαι να την χρησιμοποιώ.

β. Έχω συμπληρώσει τα απαιτούμενα ects ή διδακτικές μονάδες για τη λήψη πτυχίου.

*γ. Δηλώνω ότι στα παρακάτω μαθήματα επιλογής* (που έχω περάσει επιτυχώς) τα ECTS ή οι διδακτικές μονάδες των οποίων υπερβαίνουν τα απαραίτητα για την λήψη πτυχίου, δεν  επιθυμώ να υπολογισθούν στο βαθμό του πτυχίου μου:

Μάθημα #1……………….

Μάθημα #2……………….

* Δικαίωμα για μη προσμέτρηση μέχρι 2 μαθημάτων επιλογής στον βαθμό πτυχίου έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 2 επιπλέον  μαθήματα των απαραίτητων για τη λήψη πτυχίου.

Βήμα 3ο

Αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τη Γραμματεία, διαπιστωθεί η πληρότητα των αιτήσεων και καλύπτονται οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, οι αιτήσεις γίνονται δεκτές, και οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν σχετικό μήνυμα ανακήρυξης και τους αποστέλλεται το Φύλλο Βαθμολογίας (το οποίο θα φέρει έναν μοναδικό κωδικό ελέγχου (αριθμ. πρωτοκόλλου).

Στη συνέχεια οι φοιτητές/τριες  θα πρέπει να στείλουν άμεσα στο email της Γραμματείας (info@csd.auth.gr) από το ιδρυματικό σας email με τίτλο μηνύματος «Υπεύθυνη Δήλωση για την ορκωμοσία και το ονοματεπώνυμό σας» Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr  όπου θα δηλώνουν ότι:  ««Παρέλαβα το υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου …………../……/……/2021 Φύλλο Βαθμολογίας, ενημερώθηκα για τη βαθμολογία μου, και συμφωνώ με τους αναγραμμένους σ’ αυτό βαθμούς»

Μετά την ημερομηνία ορκωμοσίας 25-11-2021 θα σας σταλούν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα πιστοποιητικά που θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή:

 1. Αντίγραφο πτυχίου
 2. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άντρες)
 3. Δύο (2) Παραρτήματα Διπλώματος ένα ελληνικό και ένα αγγλικό
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 5. Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις και έχει υποβληθεί αίτηση.

Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι μετά την κατάθεση της αίτησης λήψης πτυχίου και μέχρι την ημερομηνία λήψης πτυχίου, δεν θα εκδίδεται κανενός είδους πιστοποιητικό για τους υποψήφιους πτυχιούχους.

Μετά την ανακήρυξή σας σε πτυχιούχο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το «Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών» από την σελίδα της ΜΟΔΙΠ https://qa.auth.gr/student (οδηγίες για την συμπλήρωση μπορείτε να βρείτε εδώ) και να αποστείλετε ηλεκτρονικά το αποδεικτικό υποβολής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Μετά τις 19-11-2021 όσοι πτυχιούχοι επιθυμούν μπορούν να αιτηθούν μεμβράνη πτυχίου αποστέλλοντας στο email (info@csd.auth.gr) της γραμματείας το αποδεικτικό κατάθεσης με θέμα «Μεμβράνη πτυχίου 19-11-2021».

Οι απόφοιτοι για την έκδοση της μεμβράνης υποχρεούνται να καταθέσουν σε λογαριασμό του ΑΠΘ  τα ακόλουθο ποσό:

 • Μεμβράνη πτυχίου 32€

Το παράβολο κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού:
5272-041780-361
ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361
Δικαιούχος λογαριασμού: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Για τυχόν απορίες επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη γραμματεία στο τηλ. 2310 998420,998436

Από τη Γραμματεία