Λήψη πτυχίου εξεταστικής περιόδου Ιουλίου 2020

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου εξεταστικής περιόδου Ιουλίου 2020, καλούνται να αποστείλουν την αίτηση λήψης πτυχίου, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (σε pdf αρχείο), ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Τμήματος (info@csd.auth.gr).

H αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά αποκλειστικά από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, από τις 13-7-2020 έως τις 27-7-2020 συνοδευόμενη απαραίτητα από τα παρακάτω έντυπα.

ΈΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  1. Αίτηση, επιλέξτε μία από τις δύο αιτήσεις ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που έχετε επιλέξει ( κατεύθυνση ροές )
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Το έγγραφο παράδοσης πτυχιακής κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (σε pdf αρχείο). Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να παραδοθεί στην Βιβλιοθήκη σύμφωνα με τις οδηγίες. ( Οδηγίες για την κατάθεση των πτυχιακών εργασιών του Τμήματος Πληροφορικής )
  4. Βεβαίωση διαγραφής από την φοιτητική εστία (εφόσον ο φοιτητής διαμένει στην εστία).

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) θα ακυρωθεί από τη Γραμματεία μέσω του συστήματος http://academicid.minedu.gov.gr/

Μετά την ανακήρυξή σας σε πτυχιούχο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το «Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών» από την σελίδα της ΜΟΔΙΠ https://qa.auth.gr/student (οδηγίες για την συμπλήρωση μπορείτε να βρείτε εδώ) και να αποστείλετε ηλεκτρονικά το αποδεικτικό υποβολής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι βαθμολογίες των πτυχιακών Εργασιών αυτών που πρόκειται να λάβουν πτυχίο, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο μέχρι  24/7/2020.

Τα πιστοποιητικά θα δοθούν στους πτυχιούχους στις  27 Αυγούστου 2020 και ώρες 10:00 – 12:00.

Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι από τις 17-8-2020 και μέχρι την ημερομηνία λήψης πτυχίου, δεν θα εκδίδεται κανενός είδους πιστοποιητικό για τους υποψήφιους πτυχιούχους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος