Λήψη πτυχίου εξεταστικής περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, γνωστοποιείται ότι για την απονομή των πιστοποιητικών στους φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους κατά την εαρινή εξεταστική περίοδο του πανεπιστημιακού έτους 2020-21 για την ανακήρυξη σε πτυχιούχους απαιτούνται:

Βήμα 1ο

 • Αποστολή της αίτησης λήψης πτυχίου, επιλέξτε μία από τις δύο αιτήσεις ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που έχετε επιλέξει ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΡΟΕΣ )  στο email της γραμματείας info@csd.auth.gr από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, από τις 2-7-2021 έως τις 9-7-2021 έστω και αν δεν έχουν εκδοθεί οι βαθμοί όλων των μαθημάτων.

Βήμα 2ο

Α. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ορκωμοσίας μέσω του περιβάλλοντος students.auth.gr  ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://it.auth.gr/el/node/5164

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από την 2-7-2021 μέχρι και την 18-7-2021.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έστω και αν δεν έχουν εκδοθεί οι βαθμοί όλων των μαθημάτων και των πτυχιακών της εξεταστικής αρκεί αυτοί να κατατεθούν στη Γραμματεία μέχρι τις 18-7-2021.

Β. Στο περιβάλλον την αίτησης στο απαιτούμενο δικαιολογητικό

 1. «Αστυνομική Ταυτότητα» οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ένα ενιαίο αρχείο pdf στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έγγραφα:
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Αίτηση για βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα της “Βεβαίωσης Επάρκειας”. (Αίτηση ΒΠΔΕ)
 • Βεβαίωση διαγραφής από τις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, εφόσον διαμένει στις φοιτητικές εστίες.
 1. Βεβαίωση βιβλιοθήκης (μη οφειλής συγγραμμάτων) μετά από συνεννόηση με τη βιβλιοθήκη. (e-mail: physlib@physics.auth.gr, τηλέφωνo: 2310998208) ή με αίτηση  εδώ
 2. Βεβαίωση παράδοσης Πτυχιακής Εργασίας,
 • Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να παραδοθεί στην Βιβλιοθήκη σύμφωνα με τις οδηγίες. ( Οδηγίες ) συνοδευόμενη από το έγγραφο παράδοσης (εδώσυμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (σε pdf αρχείο).
 1. Υπεύθυνη Δήλωση: Θα πρέπει να επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη μέσω gov.gr ή με φυσική υπογραφή και σκαναρισμένη σε μορφή pdf στην οποία θα δηλώνει ότι:

α. Γνωρίζω ότι η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα ακυρωθεί και δεν νομιμοποιούμαι να την χρησιμοποιώ.

β. Έχω συμπληρώσει τα απαιτούμενα ects ή διδακτικές μονάδες για τη λήψη πτυχίου.

*γ. Δηλώνω ότι τα παρακάτω μαθήματα επιλογής* (που έχω περάσει επιτυχώς) τα ECTS ή οι διδακτικές μονάδες των οποίων υπερβαίνουν τα απαραίτητα για την λήψη πτυχίου, δεν                 επιθυμώ να υπολογισθούν στο βαθμό του πτυχίου μου:

Μάθημα #1……………….

Μάθημα #2……………….


* Δικαίωμα για μη προσμέτρηση μέχρι 2 μαθημάτων στον βαθμό πτυχίου έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 2 επιπλέον  μαθήματα των απαραίτητων για τη λήψη πτυχίου.

Βήμα 3ο

Αφοί γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τη Γραμματεία, διαπιστωθεί η πληρότητα των αιτήσεων και καλύπτονται οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν σχετικό μήνυμα ανακήρυξης και τους αποστέλλεται το Φύλλο Βαθμολογίας (ενημερωτικό έγγραφο όπου αναγράφονται οι βαθμοί των μαθημάτων και ο τελικός βαθμός πτυχίου). Στη συνέχεια οι φοιτητές/τριες  θα πρέπει να στείλουν στη Γραμματεία Υπεύθυνη Δήλωση (βλέπε τρόπους αποστολής παρακάτω) όπου θα δηλώνουν ότι:  «Ενημερώθηκα για τη βαθμολογία μου (φύλλο βαθμολογίας) που μου κοινοποιήθηκε και συμφωνώ με τους αναγραμμένους σ’ αυτό βαθμούς»

 

Τρόποι αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης:

1ος Τρόπος: Εφόσον η υπεύθυνη δήλωση έχει εκδοθεί στην πλατφόρμα gov.gr 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email της Γραμματείας (info@csd.auth.gr) από το ιδρυματικό σας email με τίτλο μηνύματος «Υπεύθυνη Δήλωση για την ορκωμοσία και το ονοματεπώνυμό σας».

2ος Τρόπος: Εφόσον η υπεύθυνη δήλωση έχει επικυρωθεί για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ.

Εφόσον στείλετε την υπεύθυνη δήλωση με τον 2ο τρόπο, θα πρέπει να σκανάρετε την υπεύθυνη δήλωση (με το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ) και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο info@csd.auth.gr από το ιδρυματικό σας email με τίτλο μηνύματος «Υπεύθυνη Δήλωση για την ορκωμοσία και το ονοματεπώνυμό σας» .

Μετά την ημερομηνία λήψης πτυχίου 27-7-2021 θα σας σταλούν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα πιστοποιητικά που θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή:

 1. Αντίγραφο πτυχίου
 2. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άντρες)
 3. Δύο (2) Παραρτήματα Διπλώματος ένα ελληνικό και ένα αγγλικό
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 5. Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις και έχει υποβληθεί αίτηση.

Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι μετά την κατάθεση της αίτησης λήψης πτυχίου και μέχρι την ημερομηνία λήψης πτυχίου, δεν θα εκδίδεται κανενός είδους πιστοποιητικό για τους υποψήφιους πτυχιούχους.

Μετά την ανακήρυξή σας σε πτυχιούχο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το «Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών» από την σελίδα της ΜΟΔΙΠ https://qa.auth.gr/student (οδηγίες για την συμπλήρωση μπορείτε να βρείτε εδώ) και να αποστείλετε ηλεκτρονικά το αποδεικτικό υποβολής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Μετά τις 27-7-2021  οι πτυχιούχοι μπορούν να αιτηθούν μεμβράνη πτυχίου αποστέλλοντας στο email (info@csd.auth.gr) της γραμματείας το αποδεικτικό κατάθεσης με θέμα «Μεμβράνη πτυχίου 27-7-2021».

 

Οι απόφοιτοι για την έκδοση της μεμβράνης υποχρεούνται να καταθέσουν σε λογαριασμό του ΑΠΘ  τα ακόλουθο ποσό:

 • Μεμβράνη πτυχίου 32€

Το παράβολο κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού:
5272-041780-361
ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361
Δικαιούχος λογαριασμού: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Για τυχόν απορίες επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη γραμματεία στο τηλ. 2310 998420

Από τη Γραμματεία