Διαδικασία αποζημίωσης Erasmus+/COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι σελίδα  του Τμήματος  Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για τη διαδικασία αποζημίωσης Erasmus+/COVID-19.