Γνωστοποίηση αποτελεσμέτων των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής με θητεία έως 31-8-2022.

Σας γνωστοποιούμε ότι, την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με ηλεκτρονική ψηφοφορία εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής  του ΑΠΘ, για διετή θητεία από 1-9-2020 έως και 31-8-2022, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017) και 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β’, 22-6-2020). Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, τα μέλη των Κ.Ε.Ε. προέβησαν στην άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν ως εξής:

Πρόεδρος: Ελευθέριος Αγγελής, καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαδημητρίου, καθηγητής