Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», σας ενημερώνουμε ότι:

 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 249914/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες (βλ. συνημμένο) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 27η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Λόγοι αποκλεισμού υποψηφίου:

  1. Μη ορθή τήρηση των οδηγιών της διαδικασίας υποβολής και ειδικότερα καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα περισσότερων από μία εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την ίδια θέση.
  2. Μη τήρηση των προϋποθέσεων υποψηφιότητας της πρόσκλησης (σελ. 2, παράγραφος 1).
  3. Μη πλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της πρόσκλησης (σελ. 3-4).
  4. Μη πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων αξιολόγησης 1-3 της πρόσκλησης (σελ 6-7).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται απευθείας από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Επιστημονικό πεδίο της θέσης και μάθημα που πρόκειται να διατεθεί για διδασκαλία:

ΘΕΣΗ 1

Επιστημονικό πεδίο: Τεχνολογίες Μάθησης

Μαθήματα:

NET-08-01 Σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

Από τη Γραμματεία του Τμήματος