Αποφάσεις Τμήματος για Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Το Τμήμα Πληροφορικής στη Συνέλευση Τμήματος αρ. 370/24-3-2021 συζήτησε το θέμα της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά από αίτημα του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ και αποφάσισε τα εξής:
1. Δεδομένης της ήδη υψηλής βάσης του Τμήματος, πάνω από τα όρια του επιτρεπόμενου διαστήματος (80%-120%), ο συντελεστής δεν επιδρά στον αριθμό των εισακτέων του Τμήματος και επομένως προτείνεται ο ανώτερος συντελεστής (120%).
2. Προτείνεται η αναβολή της εφαρμογής της ΕΒΕ για έναν χρόνο, με το σκεπτικό της ιδιαιτερότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω τηλεκπαίδευσης, λόγω της πανδημίας, και των επιπτώσεών της τόσο στην ψυχολογική πίεση όσο και στην προετοιμασία των υποψηφίων.
Ακόμη το Τμήμα στη Συνέλευση αρ. 371/31-3-2021 αποφάσισε να μελετήσει με επιστημονικούς όρους τον αλγόριθμο της ΕΒΕ με σκοπό να γίνει κατανοητή η επίδρασή του στην εισαγωγή φοιτητών.