Αναστολή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΑΠΘ

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως και όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, συνεχίζει την αναστολή της εκπαιδευτικής του λειτουργίας από 21.3.2020 έως και 10.4.2020 (σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 956 τ.Β’ 21.3.20).