Ανακοίνωση θέσεων πρακτικής άσκησης 2021-2022 μέσω ΕΣΠΑ και υποβολής αιτήσεων

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τές,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, πρόκειται να πραγματοποιηθεί τις περιόδους: α) Απρίλιο –Ιούνιο 2022 και β) Ιούλιο – Σεπτέμβριο 2022.

  Διαθέσιμες θέσεις: 35.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, να διαβάσουν προσεχτικά τα κάτωθι και να υποβάλλουν αίτηση.

Προαιτήσεις

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, θα πρέπει να συμπληρώσουν την προαίτηση ακολουθώντας τα εξής βήματα:

www.praktiki.auth.gr  -> ΣΥΝΔΕΣΗ (σύνδεση με τον ιδρυματικό λογαριασμό) -> Προαιτήσεις-> Πατήστε σε αυτό το σύνδεσμο για να κατευθυνθείτε στις προαιτήσεις.

Περίοδος Προαιτήσεων: 25.01.2022-10.02.2022

Οι προαιτήσεις θα γίνουν μία μόνο φορά για όλο το ακαδημαϊκό έτος.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από περισσότερους από 35 φοιτητές, θα υπάρξει επιλογή με ακαδημαϊκά κριτήρια (απόφαση ΓΣ 351/19.2.2020) για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ:

1) Φοίτηση στο 7ο εξάμηνο και πάνω .

2) Επιλέξιμοι θεωρούνται οι φοιτητές που έχουν περάσει τα μισά μαθήματα βάσει ECTS τη στιγμή της αίτησης. Πιο συγκεκριμένα, για φοιτητές που είναι στο 7ο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 90. Για φοιτητές που είναι στο 8ο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 105. Για φοιτητές που είναι σε μεγαλύτερο εξάμηνο, το ελάχιστο πλήθος ECTS είναι 120.

3) Οι επιλέξιμοι φοιτητές ταξινομούνται βάσει του μαθηματικού τύπου (Μ.Ο. βαθμολογίας Χ περασμένα ECTS) σε φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής με τα περισσότερα ECTS.

Αμέσως μετά ανακοινώνονται τα ονόματα των επιλεχθέντων φοιτητών με σειρά επιλογής και των επιλαχόντων, επίσης με σειρά. Επίσης στην περίπτωση που ένας φοιτητής επιλεγεί για πρακτική μέσω της παραπάνω διαδικασίας, θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα (NGE-07-02)  στο εαρινό εξάμηνο.

Για τη συντόμευση των διαδικασιών καλούνται οι φοιτητές που εκτιμούν ότι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και ενδιαφέρονται σοβαρά για Πρακτική Άσκηση, να ξεκινήσουν από τώρα τη διαδικασία εύρεσης φορέα από το σύστημα ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/). Είναι υποχρέωση των φοιτητών να επιλέξουν και να έρθουν σε επικοινωνία με τους φορείς που τους ενδιαφέρουν.

Αναφορικά με τους συνεργαζόμενους Φορείς Υποδοχής μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Θεοχάρη, τηλ: 2310-998164 Email gtheocha@csd.auth.gr

Υπενθυμίζουμε ότι η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα είναι μάθημα επιλογής, που λαμβάνει 5 ECTS. Η Πρακτική Άσκηση  είναι τρίμηνης διάρκειας μερικής απασχόλησης και η συνολική αποζημίωση είναι 375 €.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

 

***Θα γίνει διαδικτυακή παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το πρόγραμμα έτσι ώστε να υποβάλλετε τυχόν ερωτήσεις και απορίες. Η ημερομηνία και η ώρα θα καθοριστεί με νέα ανακοίνωση.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ: τηλ. 2310-997191