Έκθεση Τμήματος για Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Σε εφαρμογή απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (Συν.371/31-3-2021) συντάχθηκε έκθεση σχετικά με τον αλγόριθμο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Έκθεση ΕΒΕ