09 Μαρ 2017

Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστική Νοημοσύνη" (αίτηση εξέλιξης Α. Τέφα)

Θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (αίτηση εξέλιξης Α. Τέφα)

Γνωστικό Αντικείμενο:
Υπολογιστική Νοημοσύνη

Βαθμίδα:
Καθηγητής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

ΦΕΚ Προκήρυξης:  596/29-6-2016 τ. Γ’

Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ: 00001359834

Αριθμός Συνεδρίασης προκήρυξης θέσης:
Γ.Σ.Ε.Σ. 231/9-3-2016

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Δικαιολογητικών:

5-9-2016

Σχετικά Έγγραφα:
Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της αριθμ. 270/2-11-2016  συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συνεδρίαση αριθμ. 237/19-10-2016).

Ο κ. Α. Τέφας στις 9-11-2016  όρισε δύο αξιολογητές του έργου του, τους κ.κ. Στέφανο Κόλλια και Νικόλαο Παπαμάρκο.

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση 2-12-2016 επικύρωσε τη πρόταση του κ. Α. Τέφα και όρισε τους άλλους δύο αξιολογητές, Νικόλαο Παραγυιό και Κωνσταντίνο Πλατανιώτη.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής:

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή στη συνεδρίασή της 8-2-2017 εξέλεξε τον κ. Α. Τέφα στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Νοημοσύνη».

Επί έξι (7) παρόντων μελών, ο κ. Α. Τέφας έλαβε έξι (7) θετικές ψήφους.