Καρατζά Ελένη, Ομότιμη Καθηγήτρια

Karatza Eleni, Emeritus Professor

Νέο κτίριο ΣΘΕ, Γραφείο 3.15
Δευτέρα 11:00-12:30 και Τρίτη 11:30-13:00
+30-231099.7974
+30-231099.8419

Σπουδές

 
 • Πτυχίο Μαθηματικού, Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ, βαθμός «Άριστα».
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην περιοχή της Προσομοίωσης Συστημάτων Υπολογιστών Παράλληλης Επεξεργασίας, Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής της ΣΘΕ του ΑΠΘ (2010 - σήμερα) με γνωστικό αντικείμενο "Κατανεμημένα Συστήματα". 
 • Λέκτορας, Επίκ. Καθηγήτρια, Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής της ΣΘΕ του ΑΠΘ (1993 - 2009).
 • Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών της ΣΘΕ του ΑΠΘ (1984 – 1993).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάθεση Πόρων και Χρονοδρομολόγηση Εργασιών σε Συστήματα Grid και Cloud. 
 • Κατανεμημένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου. 
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας.
 • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Υπολογιστικών Συστημάτων. 
 • Αποτίμηση της Απόδοσης Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων.
New Building of School of Sciences, Office 3.15
Monday 11:00-12:30 and Tuesday 11:30-13:00
+30-231099.7974
+30-231099.8419
karatza@csd.auth.gr
 • Bachelor Degree in Mathematics, Department of Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki, grade “Εxcellent”.
 • Ph.D. Degree in the area of Modeling and Simulation of Parallel Processing Systems, Department of Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki.
 • Professor in the Department of Informatics of the Faculty of Sciences (Aristotle University of Thessaloniki) (2010-today) specialized in “Distributed Systems”.
 • Lecturer, Assist. Professor, Assoc. Professor in the Department of Informatics of the Faculty of Sciences (Aristotle University of Thessaloniki) (1993-2009).
 • Lecturer in the Department of Mathematics of the Faculty of Sciences (Aristotle University of Thessaloniki) (1984 – 1993).
 • Resource Allocation and Job Scheduling in Grid and Cloud Systems.
 • Real-Time Distributed Systems.
 • Energy Efficiency in Large Scale Distributed Systems.
 • Computer Systems Modeling and Simulation.
 • Performance Evaluation of Parallel and Distributed Systems.