Αγγελής Ελευθέριος, Καθηγητής

Angelis Eleftherios, Professor

Εθνικής Αντίστασης 16, Καλαμαριά, 2ος Όροφος, Γραφείο 21
Επικοινωνία/Συνεννόηση με email
+30-231099.8230
+30-231099.8230

Σπουδές

 
 • 1981: Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης).
 • 1986: Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
 • 1993: Διδακτορικό Δίπλωμα από τον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (1994 – 1999)
 • Ειδικός επιστήμονας σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (1996-1999)
 • Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (1999-2004)
 • Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (2004-2010. Από το 2007 μόνιμος στη βαθμίδα του επίκουρου).
 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (2010-2016).
 • Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ (2016)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Βέλτιστοι πειραματικοί και δειγματοληπτικοί σχεδιασμοί 
 • Ανθεκτικοί Εκτιμητές 
 • Στατιστικές μέθοδοι στην τεχνολογία λογισμικού:
  • Εκτίμηση κόστους, μελέτη του σφάλματος σε μοντέλα πρόβλεψης κόστους, εκτίμηση ελλειπουσών τιμών σε μοντέλα κόστους, μεθοδολογίες σύγκρισης μοντέλων πρόβλεψης κόστους και μελέτη φάσεων έργων λογισμικού 
  • Μοντέλα διάγνωσης σφαλμάτων λογισμικού 
  • Διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού κώδικα 
  • Ελεγχόμενα πειράματα και έρευνες για τη μελέτη του ανθρώπινου παράγοντα (προσωπικότητα, συμπεριφορά, προτιμήσεις, μαθησιακά εργαλεία, προγραμματιστικές πρακτικές, επιδόσεις) στην ανάπτυξη λογισμικού 
  • Προτεραιότητες απαιτήσεων και ζητημάτων στην τεχνολογία λογισμικού μέσω συστημάτων ψηφοφορίας 
 • Στατιστικές μέθοδοι στην ανακάλυψη γνώσης από δεδομένα παγκόσμιου Ιστού, κατανεμημένες βάσεις δεδομένων και βιοιατρικά κείμενα, μέθοδοι συσταδοποίησης και κατηγοριοποίησης και αιτιοκρατικά μοντέλα πολυμεταβλητών βιοιατρικών δεδομένων 
 • Προσομοίωση συστημάτων και στατιστικές μέθοδοι στην προσομοίωση
 • Κρυπτογραφική μετατροπή δεδομένων 
 • Στατιστικές μέθοδοι στη διαχείριση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 
 • Στατιστικές μέθοδοι στις ευπάθειες πληροφοριακών συστημάτων 
 • Στατιστική ανάλυση δεδομένων σε ιατρικές μελέτες 
 • Αναλύσεις δεδομένων από έρευνες και πειράματα –μελέτες  
Ethnikis Antistasis 16, Kalamaria, Office 21
Meeting after email communication
+30-231099.8230
+30-231099.8230
lef@csd.auth.gr
 • 1986: Certificate of Secondary Education
 • 1986: Bachelor degree in Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)
 • 1993: PhD in Statistics, School of Mathematics, AUTH.
 • Visiting assistant professor, School of Informatics, Technological Educational Institute of Thessaloniki,  1994 – 1999
 • Visiting Lecturer, School of Informatics, AUTH, 1996 – 1999
 • Lecturer, School of Informatics, AUTH, 1999 – 2004
 • Assistant Professor, School of Informatics, AUTH, 2004 - 2010
 • Associate Professor, School of Informatics, AUTH, 2010 –2016
 • Professor, School of Informatics, AUTH, 2016 - 
 • Optimal experimental designs and sampling designs 
 • Robust estimators 
 • Statistical methods in Software Engineering:
  • Cost estimation, study of the error in cost prediction models, imputation of missing values in cost models, methods for comparing cost prediction models, study of phases of software projects 
  • Software defect prediction models 
  • Open source software processes 
  • Controlled experiments and surveys for studying the human factor (personality, behavior, preferences, learning tools, programming techniques, performance) in software development 
  • Prioritization of requirements and issues in software engineering through voting schemes 
 • Statistical methods in knowledge discovery from web data, distributed databases and biomedical texts, clustering and classification methods and causal models for multivariate biomedical data 
 • Simulation and statistical methods in simulation 
 • Cryptographic data transformation 
 • Statistical methods in competency management of human resources 
 • Statistical methods for vulnerabilities of Information Systems
 • Statistical data analysis for medical studies
 • Data analyses from surveys and experiment - studies