Ερευνητικές Περιοχές

Εργαστήριο Πολυμέσων (mlab)

To Εργαστήριο Πολυμέσων, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σχετικά με την ανάπτυξη και διάδοση πολυμεσικών εφαρμογών (όπως λογισμικό και διεπαφές πολυμεσικών εφαρμογών και πολυμεσικής επικοινωνίας).


Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και Δικτύων Υπολογιστών (caclab)

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και Δικτύων Υπολογιστών, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σχετικά με συστήματα επεξεργασίας και μετάδοσης πληροφοριών (όπως υλικό υπολογιστών, προηγμένες αρχιτεκτονικές υπολογιστών, κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα, συμβατικές προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και ψηφιακές επικοινωνίες, δίκτυα δεδομένων, ψηφιακά δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών, και δίκτυα ευρυζωνικών επικοινωνιών).


Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (aiia)

To Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σχετικά με: Τεχνητή Νοημοσύνη, Νευρωνικά Δίκτυα, Αναγνώριση Προτύπων, Τεχνητή Όραση, Έμπειρα Συστήματα, Ασαφής Λογική, Γραφική, Εικονική Πραγματικότητα, Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Σήματος, Ψηφιακή Ανάλυση και Σύνθεση Εικόνων και Εικονοσειρών, Επεξεργασία και Ανάλυση Φωνής και Λόγου, Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικών Εικόνων και Σημάτων.


Εργαστήριο Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Δεδομένων (delab)

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Δεδομένων, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σχετικά με τα γενικά αντικείμενα Τεχνολογίας Δεδομένων και Επεξεργασίας Δεδομένων, όπως αυτά είναι διεθνώς κατοχυρωμένα.


Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού (plase)

Το Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα: Αριθμητικές Προσομοιώσεις (Διακριτά, Υπολογιστικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Βέλτιστες Λύσεις, Cellular αυτόματα), Τεχνητή Νοημοσύνη (Λογικός Προγραμματισμός με Παραλληλισμό και Ικανοποίηση Περιορισμών, Συστήματα Γνώσης, Σχεδιασμός, Μηχανική Μάθηση, Ευφυή Συστήματα Εκπαίδευσης), Τεχνολογία Λογισμικού (Αξιολόγηση Λογισμικού, Εκτίμηση Κόστους Ανάπτυξης Λογισμικού, Μέτρηση και Έλεγχος Λογισμικού) και Λειτουργικά Συστήματα (Δρομολόγηση διεργασιών και αιτημάτων αποθηκευτικών μέσων, Υποσυστήματα εισόδου-εξόδου, Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και προγραμματιστικές τεχνικές, Εξελικτικοί και παράλληλοι αλγόριθμοι, Internet εφαρμογές και τεχνολογίες δεδομένων).